Claromontana

Szybki kontakt 34 3777 760
0 Twój koszyk 0
Wartość 0
Do kasy
Do darmowej dostawy brakuje Ci: 199,00 zł

Regulamin

Regulamin Sklep - Księgarnia CLAROMONTANA na Jasnej Górze


I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument;

2. Księgarnia – sklep internetowy dostępny pod domeną sklepy.jasnagora.pl/sklep, prowadzony przez Klasztor;

3. Klasztor – Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra;

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, które zawierają z Klasztorem Umowę lub Umowę Sprzedaży Produktów; Klientami Klasztoru są zarówno podmioty posiadające Konto w Sklep-Księgarnia CLAROMONTANA, jak i podmioty, które składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji;

5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Klienta z Klasztorem z chwilą potwierdzenia Rejestracji;

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Klasztorem a Klientem Sklepu-Księgarni CLAROMONTANA na zasadach określonych w Regulaminie;

7. Produkty – prezentowane w Księgarni Produkty, w tym książki, płyty CD i DVD oraz dewocjonalia oraz inne artykuły stanowiące przedmiot Umów Sprzedaży;

8. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta, umożliwiającego Klasztorowi późniejszą identyfikację Klienta na podstawie adresu e-mail i hasła;

9. Koszyk – narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów;

10. Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, bezpłatnie prowadzony przez Klasztor dla Klienta, który dokonał Rejestracji w Księgarni;

11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.


II. Informacje ogólne

1. Sklep-Księgarnia CLAROMONTANA prowadzona jest przez Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra.

Dane:

- NIP: 5730115474

- REGON: 040012160

- adres: ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

- tel.: + 34 3777 777

- e-mail: internetowy@sklepy.jasnagora.pl

- organ który zarejestrował działalność gospodarczą Klasztoru: Główny Urząd Statystyczny oraz
I Urząd Skarbowy w Częstochowie. Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Klasztoru, jak również sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży.

3. Za pośrednictwem danych wskazanych w pkt II. 1 Regulaminu Klient może kontaktować się z Klasztorem.


III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klasztor udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów i Umów Sprzedaży Produktów, kontakt z Klasztorem oraz umieszczanie przez Klientów swoich danych osobowych, które w przypadku Klientów posiadających Konto służą dodatkowo do ich identyfikacji.

2. Klient, w celu korzystania ze Sklepu-Księgrani CLAROMONTANA, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klasztor . Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”.Klient musi także posiadać konto poczty e-mail.

3. Klasztor może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez Klasztor w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu-Księgarni CLAROMONTANA Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Klasztor z plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

4. Klient jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


IV. Rejestracja w sklepie

1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie-Księgarrni CLAROMONTANA jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie-Księgarni CLAROMONTANA jest dobrowolne i bezpłatne. Zarejestrowani Klienci mają możliwość m.in. śledzenia przebiegu i historii swoich zamówień, jak również korzystania z promocji w ramach przewidzianego przez Klasztor programu lojalnościowego.

3. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje swoje dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego i adres e-mail). Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu Umowy i założeniu Konta.????

4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej i naciśnięciu na przycisk „Załóż nowe konto”, powstaje Konto Klienta oraz wysłany zostaje e-mail potwierdzający założenie Konta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klasztorem a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Klasztor i prowadzenie Konta Klienta. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu loginu i hasła w odpowiednich polach Księgarni („Zaloguj się”).Naciśnięcie na przycisk „Załóż nowe konto” możliwe będzie po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zapoznania się z Regulaminem, w tym zasadach przetwarzania danych osobowych Klienta. W tym celu Klient po wyświetleniu Regulaminu obowiązany jest zaznaczyć właściwe pole znajdujące się pod Regulaminem, a także pole, dotyczącego zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych Klientów. Klasztor zapewnia ponadto Klientowi możliwość pobrania Regulaminu w formacie „pdf” 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Klasztor drogą elektroniczną (związanych z prowadzeniem Konta) mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres Klasztoru wskazany w pkt II powyżej lub na adres e-mail internetowy@sklepy.jasnagora.pl. Klasztor dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.

6. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z Klasztorem dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: internetowy@sklepy.jasnagora.pl Po upływie okresu wypowiedzenia Klasztor usunie Konto Klienta.

7. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu, Umowa na prowadzenie Konta może zostać rozwiązana przez Klasztor z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

8. Klasztor zapewnia Klientowi dostęp do aktualnej treści Regulaminu, niezależnie od tego, czy Klient założył lub zamierza utworzyć swoje Konto.

 

V. Warunki sprzedaży

1. Przedmiotem Umów Sprzedaży mogą być Produkty prezentowane w Sklepie-Księgarni CLAROMONTANA w ramach poszczególnych kategorii (książki, płyty CD i DVD i dewocjonalia oraz inne artykuły).

2. Umowy Sprzedaży w Księgarni zawierane są w poniższy sposób:

a) Klient wybiera Produkt poprzez kliknięcie na przycisk „Kup teraz”. Po dokonaniu wyboru Produktu, może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka poprzez wybranie opcji „Zobacz Koszyk” lub „Do kasy” celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. Przed skorzystaniem z przycisku „Kup teraz” Klient jest informowany o łącznej cenie za Produkt wraz z podatkiem. W przypadku Produktów w postaci treści cyfrowych przed skorzystaniem z przycisku „Kup teraz” Klient jest informowany również o funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, jak też mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Klasztor wie lub powinien wiedzieć.

b) Klient może zgromadzić interesujące go Produkty w „schowku” i dopiero w późniejszym czasie dodać je do Koszyka.

c) Po przejściu do Koszyka, Klient ma możliwość zweryfikować listę i ilość wybranych Produktów. Następnie Klient wybiera jedną z dostępnych opcji dostawy metod płatności. Przed dokonaniem ww. wyboru przez Klienta, Klasztor zobowiązany jest do poinformowania Klienta o wysokości kosztów dostępnych opcji dostawy.

d) W dalszej kolejności Klient loguje się do swojego Konta lub składa zamówienie bez Rejestracji. Złożenie zamówienia bez Rejestracji wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres, ewentualny inny adres wysyłki, numer telefonu komórkowego i adres e-mail. Przed złożeniem zamówienia bez Rejestracji Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych Klienta.
W tym celu Klient po wyświetleniu Regulaminu obowiązany jest zaznaczyć właściwe pole znajdujące się pod Regulaminem, a także pole, dotyczące zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych Klientów. W przypadku gdy Klient loguje się do swojego konta Wydawca zapewnia mu możliwość zapoznania się z Regulaminem.

e) Klient kończy procedurę składania zamówienia, naciskając na przycisk: „Złóż zamówienie – zakup z obowiązkiem zapłaty”. Przed naciśnięciem na przycisk „Złóż zamówienie – zakup z obowiązkiem zapłaty” Klient zostanie poinformowany o łącznej cenie za wybrany Produkt oraz koszcie jego dostawy, zgodnie z wybraną przez Klienta opcją dostawy.

3. Klasztor wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły.

4. Umowa Sprzedaży wybranych Produktów zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przesłanej przez Klasztor wiadomości e-mail. Nie dotyczy to Klientów będących Konsumentami, z którymi Umowa Sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury określonej w punkcie V.2 lit. a) – e) powyżej, tj. po kliknięciu przez Klienta na przycisk: „Złóż zamówienie – zakup z obowiązkiem zapłaty”.

5. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktu.

6. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi na terenie Polski średnio od 3 do 4 dni roboczych, jednak nie dłużej niż 30 dni roboczych. Klasztor jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.


VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Klasztor nie udziela gwarancji na Produkty.

2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Produktów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pod treścią regulaminu znajduje się plik z przykładową treścią oświadczenia o odstąpieniu, można również skorzystać z formularza w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy przez konsumenta”). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w punkcie VI.2. powyżej, Klasztor dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klasztor może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

4. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: internetowy@sklepy.jasnagora.pl. Klasztor udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W razie bezskutecznego zakończenia procesu reklamacyjnego, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem ma prawo złożyć wniosek o mediację lub wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Powyższe nie wyklucza skierowania sprawy bezpośrednio do właściwego Sądu powszechnego.

6. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. Klasztor podaje łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma stanowi m.in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Adres poczty elektronicznej Klasztoru: internetowy@sklepy.jasnagora.pl.
7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku Umów Sprzedaży w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


VII. Dane osobowe i polityka prywatności


Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi przekazane Klasztorowi w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu-Księgarni CLAROMONTANA (dalej: Dane Osobowe) są przetwarzane w zakresie wynikającym z Regulaminu i umów zawartych zgodnie z Regulaminem.
Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie m.in. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administratorem Danych Osobowych jest Klasztor, którego dane wskazane zostały w pkt II.1 Regulaminu. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra z siedzibą ul. O. A Kordeckiego 2 42-225 Częstochowa.
Przetwarzanie Danych Osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:
niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania Umowy lub Umowy Sprzedaży, której Klient jest stroną;
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Klasztor (dokonywanie pomiarów statystycznych);
niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na Klasztor np. obowiązek archiwizacyjny, obowiązki związane z wystawianiem dokumentów księgowych;
niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
dobrowolna zgoda Klienta (w zakresie dotyczącym założenia Konta i/lub otrzymywania Newsletter’a).
Dane Osobowe przetwarzane będą:
w przypadku niezbędności danych do wykonania Umowy lub Umowy Sprzedaży przez czas wykonywania odpowiednio Umowy lub Umowy Sprzedaży, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z odpowiednio Umowy lub Umowy Sprzedaży;
w przypadku niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Klasztor – przez czas istnienia tych interesów
w przypadku niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Klasztorze – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Klasztoru np. podwykonawcom, podmiotom świadczącym na rzecz Klasztoru usługi księgowe, podatkowe, rachunkowe, informatyczne, przewozowe oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z odpowiednim żądaniem.
Klient ma prawo do żądania dostępu do Danych Osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – Klient może w każdej chwili tę zgodę wycofać. Ponadto Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, które miałyby wpływ na sytuację prawną Klienta.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Klient może zapisać się do serwisu rozsyłającego wiadomości o nowościach w Sklepie-Księgarni CLAROMONTANA (newsletter) poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym w Sklepie-Księgarni CLAROMONTANA. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Wypisz się” dostępnej w każdym mailu wysyłanym w ramach newsletter’a.

2. Klasztor zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian organizacyjnych w Księgarni. O zmianie Regulaminu Klasztor poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Księgarni. Zarejestrowani Klienci otrzymają również odpowiednią informację na podane adresy e-mail. Klasztor poinformuje, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Klasztor, zarejestrowani Klienci mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

IX.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.